Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en hoe lang uw persoonsgegevens bewaren. Ook vermelden wij hoe uw persoonsgegevens beveiligd zijn, welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Privacy en het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een belangrijk onderwerp van de moderne tijd. Ook wij hebben hier oog voor en erkennen het grote belang van juiste informatie voor het behartigen van de belangen van onze opdrachtgevers. Wij realiseren ons dat opdrachtgevers vertrouwen moeten kunnen hebben in de wijze waarop wij omgaan om gaan met hun persoonsgegevens.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en van onze opdrachtgevers. Ons

privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk behandelen.

De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens

Uw gegevens worden verwerkt door:
Blink Letselschade BV
Laan van Diepenvoorde 29A
5582 LA Waalre

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf via welk medium dan ook aan ons verstrekt.Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Gegevens over uw activiteiten
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die u zelf uit eigen beweging en/of op ons verzoek aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier of telefonisch.
 • En verder al die gegevens die u ons verstrekt of derden (waaronder wederpartijen) aan ons verstrekken in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening op het gebied van letselschade. Denk hierbij aan:
  - Gegevens over uw gezondheid (aard van het letsel en medische informatie);
  - Betaalinformatie (IBAN en tenaamstelling)
  - Inkomstengegevens (waaronder eventueel uw BSN nummer, voor zover vermeld op door u verstrekte inkomstengegevens).

Grondslag gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de uitvoering van een overeenkomst van opdracht tussen u en ons, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, vanwege een gerechtvaardigd belang of op grond van uw toestemming (artikel 6 AVG).

 • Als u ons een opdracht verleent tot het leveren van bijstand bij het verhaal van letselschade, dan verwerken wij persoonsgegevens als – en voor zover – dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
 • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 • Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij (of een derde partij) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Die verwerking mag vervolgens geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.
 • Als u ons toestemming heeft verleend, mogen wij uw persoonsgegevens verwerken zoals onder meer opgenomen in de overeenkomst van opdracht en/of de medische machtiging.

Betrokkenen

 • (potentiële) cliënten;
 • bezoekers van de website;
 • bezoekers van de kantoorlocaties;
 • sollicitanten.

Doeleinden verwerking

Blink Letselschade verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van (rechts)bijstand bij het verhaal van letselschade;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • het onderhouden van contact;
 • het verbeteren van de website www.blinkletselschade.nl.

Persoonsgegevens delen met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier (denk hierbij aan een verzekeraar, een deskundige of een advocaat) of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligen en bewaren van uw persoonsgegevens

Blink Letselschade heeft maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

Wij technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Onze website is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat. Het kantoorpand is voorzien van een alarmsysteem en deugdelijke sloten.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens waar geen bewaartermijn voor is vastgesteld, worden verwijderd wanneer de gegevens niet meer nodig zijn.

Bewaartermijnen

Bewaartermijn gegevens sollicitaties
4 weken
Bij verzoek om in portefeuille te worden gehouden
1 jaar
Bewaartermijn van uitbehandelde dossiers
10 jaar

Website en cookies

Wij gebruiken cookies. U kunt dit voorkomen door uw internetbrowser zodanig in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ook kunt u in sommige gevallen vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. Deze rechten zijn niet onbegrensd. De toepasselijke wet- en regelgeving geeft de kaders waarbinnen wij dergelijke verzoeken wel of niet hoeven te honoreren. Verzoeken tot correctie of verwijdering en het bezwaar maken tegen verwerking van gegevens kunnen mogelijk van invloed zijn op de behandeling van uw dossier.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens? Dan kunt u altijd contact opnemen met de heer J.J.C.M. van der Loo.

Blink Letselschade B.V.
T.a.v. de heer J.J.C.M. van der Loo
Laan van Diepenvoorde 29a
5582 LA Waalre

email: j.vanderloo@blinkletselschade.nl

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u een klacht indienen bij de heer J.J.C.M. van der Loo. Zie hiervoor ons klachtenreglement op onze website. Mocht wij uw klacht niet kunnen oplossen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen en vaststellen van deze privacyverklaring

Wij hebben het recht deze privacyverklaring opieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is op 1 maart 2021 vastgesteld.