Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Blink Letselschade BV

1.Opdracht

1.Een opdracht komt tot stand op het moment dat deze door Blink Letselschade BV schriftelijk is bevestigd en nadat de schriftelijke opdrachtbevestiging door u is ondertekend en geretourneerd aan Blink Letselschade BV.

2.Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Blink Letselschade BV ten behoeve van u. Derden kunnen aan de uitvoering van de door Blink Letselschade BV verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3.De toepasselijkheid van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Inschakeling derden

1. Blink Letselschade kan bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen. Blink Letselschade BV zal dit vooraf met u overleggen. Blink Letselschade BV is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden bij de uitvoering van de opdracht.

3.Kosten

1. De prijzen van Blink Letselschade BV zijn vermeld in euro’s en zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

2. De prijzen zijn berekend op basis van een voorafgaand afgesproken honorarium, vermeerderd met eventuele verschotten, reiskosten en kantoorkosten. Met verschotten worden de kosten van derden bedoeld, die door Blink Letselschade BV worden ingeschakeld in verband met de vaststelling van de schade en aansprakelijkheid (artikel 6:96 BW).

3. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het uurtarief en de gewerkte en de gespecificeerde uren. Het uurtarief van Blink Letselschade BV bedraagt € 245,--.

4. Blink Letselschade BV is gerechtigd om het gehanteerde tarief gedurende de behandeling van de letselschadezaak steeds met ingang van het nieuwe kalenderjaar te indexeren aan de hand van het consumentenprijsindexcijfer van het CBS van het voorgaande kalenderjaar.

5. De kosten van juridische bijstand worden gedeclareerd via facturen op uw naam en worden door Blink Letselschade BV verhaald op de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij. Dit is mogelijk omdat deze kosten deel uitmaken van de (letsel)schade zoals genoemd in artikel 6:96 BW. Blink Letselschade BV kan deze kosten voor juridische bijstand als afzonderlijke schadepost bij de wederpartij vorderen. De verhaalde kosten voor juridische bijstand komen toe aan Blink Letselschade BV.

6. U stemt ermee in dat de juridische bijstandskosten van Blink Letselschade BV bij de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij in rekening worden gebracht en u draagt bij het aangaan van de overeenkomst uw aanspraak op de vergoeding van deze kosten over aan Blink Letselschade BV.

Blink Letselschade BV is gemachtigd en gerechtigd om betalingen van haar facturen op de eigen bankrekening te ontvangen. Vergoedingen voor de door u geleden schade ontvangt u direct op uw eigen bankrekening.

4. Aansprakelijkheid

1. Blink Letselschade BV neemt bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed belangenbehartiger in acht en zal datgene doen wat noodzakelijkerwijs en redelijkerwijs van haar verlangd kan worden. Blink Letselschade BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie of ontoereikende medewerking van u.

2. Blink Letselschade BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade uit een toerekenbare tekortkoming welke te wijten is aan opzet of nalaten van Blink Letselschade BV. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Blink Letselschade BV in de markt gebruikelijk uitkeert voor dit geval.

3. Als er geen uitkering op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering volgt, is iedere aansprakelijkheid van Blink Letselschade BV beperkt tot het in deze overeenkomst in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 25.000,--.

4. U vrijwaart Blink Letselschade BV tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de door Blink Letselschade BV verrichtte werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Blink Letselschade.

5. Informatie en geheimhouding

1. Zolang Blink Letselschade BV uw dossier behandelt, bent u verplicht om de benodigde medewerking te verlenen, de juiste inlichtingen te verstrekken.

2. Blink Letselschade BV moet alle vertrouwelijke informatie geheimhouden die zij in het kader van de overeenkomst van u verkrijgt. Blink Letselschade BV neemt hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.

3. Blink Letselschade BV is gemachtigd en gerechtigd om alle informatie en gegevens die naar haar oordeel van belang zijn voor een juiste beoordeling van de (letsel)schade (daaronder ook begrepen medische gegevens) op te vragen bij en/of uit te wisselen met de betreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger en eventueel bij de (letsel)schaderegeling noodzakelijk betrokken partijen. Indien nodig verleent u Blink Letstelschade BV hiervoor toestemming.

4. De geheimhouding blijft ook na beëindiging van de overeenkomst bestaan, voor zover het vertrouwelijke karakter van de informatie dat vergt.

5. Nadat de overeenkomst is beëindigd, zal Blink Letselschade BV het digitale dossier archiveren. Het digitaal opgeslagen dossier wordt gedurende tien jaren bewaard door Blink Letselschade BV, waarna het zonder nadere aankondiging wordt vernietigd.

6. Kwaliteitstoetsing dienstverlening t.b.v. Register Letselschade c.q. Nationaal Keurmerk Letselschade

1. Blink Letselschade is ingeschreven in het Register Letselschade van De Letselschade Raad c.q. toegelaten tot het Nationaal Keurmerk Letselschade. Zij conformeert zich daarmee aan het Reglement voor Belangenbehartigers van het Register Letselschade (zie: https://deletselschaderaad.nl/register/wp-content/uploads/sites/5/2019/09/DLR-Reglement-Belangenbehartigers-DEF-juli-2019.pdf).

2. Het Register Letselschade c.q. Nationaal Keurmerk Letselschade draagt zorg voor een onafhankelijke toetsing van de kwaliteit van de aangesloten letselschade kantoren in Nederland. Dit gebeurt onder andere door middel van jaarlijkse ‘self assessments’ en periodieke dossieraudits door een door haar aan te wijzen externe auditor. In het kader van deze kwaliteitstoetsing is het noodzakelijk dat Blink Letselschade door haar behandelde letselschade dossiers – met uitzondering van de zich daarin bevindende medische informatie – indien nodig ter inzage kan voorleggen aan de externe auditor.

3. De externe auditor is hierbij gebonden aan strikte geheimhouding van alle dossiergegevens van Opdrachtgever waarvan hij in het kader van de kwaliteitstoetsing kennisneemt. De dossiergegevens waarvan de auditeur kennisneemt, zullen door hem niet op een naar de persoon te herleiden wijze in kwaliteitsrapportages mogen worden opgenomen.

4. Opdrachtgever geeft door middel van het aangaan van een overeenkomst van Opdracht toestemming aan Blink Letselschade om zijn dossier – indien deze ‘ad random’ wordt geselecteerd voor de hier beschreven kwaliteitstoetsing – ter inzage voor te leggen aan de externe auditor van het Register Letselschade c.q. Nationaal Keurmerk Letselschade.

5. De medewerking door Opdrachtgever aan de in dit artikel beschreven kwaliteitstoetsing is uiteraard niet verplicht. Opdrachtgever kan te allen tijde aangeven dat hij hieraan geen medewerking wenst te verlenen. Dit dient Opdrachtgever in dat geval uitdrukkelijk schriftelijk aan Blink Letselschade kenbaar te maken.

7. Geschillenbeslechting

1. Op alle overeenkomsten tussen u en Blink Letselschade BV is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen partijen kennis te nemen.

3. Deze rechterlijke geschillenbeslechting vindt pas plaats nadat beide partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen om onderling het geschil te beslechten.

8. Wijziging Algemene Voorwaarden

1. Blink Letselschade BV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden periodiek en eenzijdig te wijzigen.