Banner blog Aansprakelijkheid bij ZZP'ers d.d. 09-01-202

Aansprakelijkheid bij ongelukken van ZZP'ers

09-01-2024

In mijn laatste blog beschreef ik hoe de aansprakelijkheid van de werkgever is geregeld op het moment dat een werknemer een ongeluk tijdens werktijd overkomt. In deze blog ga ik graag nog een stapje verder door toe te lichten hoe dit in zijn werking gaat bij zzp’ers die worden ingeschakeld door een ander bedrijf. Het aantal zzp’ers is sinds de coronacrisis immers enorm toegenomen en de gevolgen van een ongeluk kunnen voor een zzp’er zeer groot zijn als er bijvoorbeeld sprake is van (langdurige) arbeidsongeschiktheid.

Even een stapje terug….

In mijn vorige blog gaf ik aan dat de werkgever in beginsel aansprakelijk is voor de schade van een werknemer die tijdens het werk een ongeluk overkomt, tenzij de werkgever kan bewijzen dat zij aan haar zorgplicht heeft voldaan. Als je mijn vorige blog hebt gelezen, dan hoop ik dat je in ieder geval bij is gebleven dat deze zorgplicht heel ver gaat. Er wordt van een werkgever op dit gebied dus heel veel verwacht. Zo moet een werkgever zorgen voor een veilige arbeidsplaats, voldoende instructies geven en toezicht houden op de naleving daarvan én eventuele andere redelijke maatregelen nemen ter voorkoming van ongelukken.

Zzp’ers

Ook zzp’ers genieten onder bepaalde omstandigheden deze bescherming in de wet. Als een zzp’er een ongeluk krijgt tijdens de uitoefening van werkzaamheden, dan kan het bedrijf dat hem/haar heeft ingeschakeld vaak worden aangesproken voor een schadevergoeding. Dit kan als de zzp’er zich in een vergelijkbare positie bevindt ten opzichte van de werknemers binnen het bedrijf van de opdrachtgever en zijn/haar werkzaamheden feitelijk tot de bedrijfsvoering van de opdrachtgever behoren. Zo zal de opdrachtgever dus eerder aansprakelijk zijn als een zzp’er werkzaamheden moet verrichten die binnen het bedrijf van de opdrachtgever gebruikelijk zijn. Dit brengt immers mee dat de opdrachtgever meer invloed zal kunnen uitoefenen op de werkomstandigheden/veiligheid van de zzp’er.

Een voorbeeld

Aan de hand van een bekend voorbeeld uit de rechtspraak laat ik graag zien wat wordt bedoeld met de voorwaarde dat de werkzaamheden van de zzp’er feitelijk tot de bedrijfsvoering van de opdrachtgever behoren. Het voorbeeld gaat over een zzp’er die voor zijn werk machines repareert. Hij moet werkzaamheden verrichten aan een vezelverwerkingsmachine van Allspan. Allspan is een bedrijf dat resthout verwerkt tot houtkrullen en houtkorrels. Tijdens deze werkzaamheden gebeurt er een ongeluk waarna het rechterbeen van de zzp’er gedeeltelijk moet worden geamputeerd. De zzp’er stelt Allspan aansprakelijk. Hoewel de reparatiewerkzaamheden van de zzp’er in het algemeen niet behoren tot de werkzaamheden van Allspan die te maken hebben met de verwerking van resthout, komt de Hoge Raad toch tot de conclusie dat er aan eerdergenoemde voorwaarde is voldaan. De werkzaamheden behoren feitelijk tot de bedrijfsuitoefening van Allspan, omdat Allspan zelf ook revisiewerkzaamheden verrichte aan verzelverwerkingsmachines (ook op locatie). Bovendien heeft de zzp’er meerdere opdrachten uitgevoerd voor Allspan en had Allspan zelf ook technische kennis in huis. Een werknemer van Allspan heeft de zzp’er immers geregeld meegeholpen.

Wie is er aansprakelijk als er meerdere aannemers zijn?

In de bouw ziet men vaak dat er meerdere aannemers op dezelfde bouwplaats werken en dat er tussen de aannemers onderling afspraken worden gemaakt over de aansprakelijkheid. Het is goed om te weten dat een zzp’er in dit geval zowel de onderaannemer als de hoofdaannemer aan kan spreken voor de schade, mits aan eerdergenoemde voorwaarden wordt voldaan. De partij die wordt aangesproken, mag niet verwijzen naar de andere betrokken partij. Ook niet als er specifieke afspraken zijn gemaakt over de vergoeding van de schade.

Tot slot

Of een zzp’er zijn opdrachtgever aansprakelijk kan stellen voor zijn letselschade, hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval. Er is altijd een juridische beoordeling nodig. Wij van Blink Letselschade helpen je graag verder. Ook als er een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afgesloten, is het raadzaam om contact op te nemen met een belangenbehartiger. De arbeidsongeschiktheidsverzekering beschermt immers (een deel van) het inkomen, maar biedt geen dekking voor andere schadeposten.

Deel dit bericht via